Vårdgarantin

Vårdgarantin utgår ifrån patientens perspektiv och syftar till att patienten ska få den vård hen behöver inom en viss tid. Garantin gäller för planerad vård då patienten söker vård och om någon av följande kriterier är uppfyllda:
•ett nytt hälsoproblem
•en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem
•en utebliven behandlingseffekt.

Utöver den lagstadgade vårdgarantin har Region Stockholm snävare tidsgräns för besöksgaranti inom den specialiserade vården.

Vårdgarantin gäller enbart i hemregionen.

Vårdgarantins tidsgränser inom Region Stockholm.
Observera att dagar i vårdgarantin avser alla dagar, inklusive helgdagar. Det innebär till exempel att en person som söker kontakt med primärvården på en fredag och bedöms behöva en medicinsk bedömning, ska få detta senast på måndagen.

Tillgänglighetsgaranti:
Samma dag som en person söker sig till sin husläkarmottagning ska hen få kontakt med mottagningen.

Bedömningsgaranti i primärvården:
Från det att en person sökt kontakt med en husläkarmottagning, och vårdpersonal bedömer att patienten behöver få en medicinsk bedömning av leg. hälso- och sjukvårdspersonal, ska hen få tid för bedömning inom 3 dagar. Den basala hemsjukvården omfattas inte av vårdgarantin.

Remiss från vårdgivare:
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att remiss beslutats.

Egenanmälan/-remiss från patient:
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att hen sökt kontakt med den specialiserade vården.

Behandlingsgaranti:
Patienten ska få planerad vård (behandling eller annan åtgärd) inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få träffa den aktuella vården. 

Vård som omfattas av vårdgarantin
•Vård- och behandlingsgarantin i Region Stockholm omfattar alla medicinskt motiverade behandlingar.
•Vården inom ramen för garantin bekostas av Region Stockholm. Det gäller även kostnader för de patienter som via vårdgarantikansliet får vård utanför länet, till exempel för resor och övernattning på annan ort.
•Dyslexiutredningar, minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar, till exempel för Aspergers syndrom och ADHD, ingår (trots att utredningar vanligtvis inte ingår i vårdgarantin).
•Utprovning av hörapparat ingår i vårdgarantin (trots att hjälpmedel inte gör det).
•När det gäller tandvård omfattar vårdgarantin bara den tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vård som inte omfattas av vårdgarantin
•Tid för eventuella kompletterande undersökningar och utredningar räknas inte in i vårdgarantin.
•Utredningar samt hjälpmedel ingår vanligtvis inte i vårdgarantin. För undantag, se Vård som omfattas av vårdgarantin.
•Om patienten själv väljer att byta mottagning för samma hälsoproblem, 
går från barn- till vuxenmottagning för samma hälsoproblem eller
väljer att avstå vårdgarantin (patientvald väntan)
•Om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser (medicinskt orsakad väntan).
•Vårdgarantin gäller inte då patienter söker vård i en annan region på eget initiativ eller för utomregionala patienter som söker vård i Region Stockholm.
•Ett andra utlåtande (så kallad second opinion)
•Återbesök

LÄS MER PÅ 1177