Personuppgiftspolicy & GDPR

Vi värnar om din personliga integritet!

 • Vår personupgiftspolicy finns nedan och även som PDF på denna länk.
 • Vårt dataskyddsombud heter Victor Hammarbäck.

 


Vi värnar om din integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi i enlighet med gällande lagar och förordningar hanterar de personuppgifter du delger oss. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som bedöms nödvändigt för ändamålet.

Vår behandling och lagring av personuppgifter skiljer sig  beroende på om du:

A) Vill ta del av våra nyhetsbrev och utskick

 • När du registrerat dig för att ta del av nyhetsbrev eller andra utskick så samtycker du till att vi lagrar dina kontaktuppgifter och behandlar dem i en databas.
 • Du kan närsomhelst begära att tas bort ur databasen och avsluta utskicken.


B) Är patient på någon av våra kliniker

 • Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande att föra en patientjournal enligt patientdatalagen och för att vi ska kunna följa kravet på tillgänglighet till personuppgifter i vården av en patient.
 • Kontaktuppgifter kan användas för uppföljningar av vården och klinikinformation efter en intresseavvägning.
 • Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagens höga krav på sekretess.

C) Söker arbete hos oss

 • För att kunna föra en rekryteringsprocess lagrar vi de personuppgifter du delat med dig av till oss.
 • Personuppgifterna raderas efter avslutad rekryteringsprocess.

D) Deltar på något av våra event eller utbildningar

 • När du registrerat dig för att delta på något av våra event eller utbildningar så samtycker du till att vi lagrar dina kontaktuppgifter fram till eventets eller utbildningens genomförande för att hantera deltagarlistor.
 • Vi vill göra dig medveten om att eventuella bilder kan komma att användas för att informera om verksamheten. Vi gör alltid en intresseavvägning innan publicering och du har möjlighet att redan innan invända mot att vi använder bilder på dig.

Viktigt att veta:

 • Vi säljer inte dina uppgifter vidare.
 • Om vi behöver dela dina uppgifter med en tjänsteleverantör styrs detta av ett avtal där de endast får användas av dem för att fullgöra sina uppgifter och din information hålls konfidentiell.
 • Du har rätt att när som helst få ut all den information som finns registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina uppgifter rättade och vissa uppgifter raderade om lagen så tillåter.
 • Vi håller en hög säkerhetsnivå för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Personuppgiftsansvarig enligt denna policy är Adolf Fredriks Fysiocenter AB, org.nr 556491-6764. Kontakta oss via kontaktuppgifter på hemsidan www.affysiocenter.se. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till behörig tillsynsmyndighet vilket vanligen är Datainspektionen.
Denna personuppgiftspolicy gäller för Adolf Fredriks Fysiocenter och inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.