Miljöpolicy

Vi erbjuder tjänster inom rehabilitering och friskvård med visionen att öka människors livskvalitet. Samtidigt strävar vi efter hållbarhet för naturmiljön och jobbar medvetet och strukturerat för att minska vår negativa miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom att hushålla med naturresurser och effektivisera energianvändning.  

Miljöpolicyn innebär bland annat att vi: 
- Efterlever lagstiftning samt andra bindande krav.
- Effektiviserar vår energi- och vattenanvändning.
- Alltid tar hänsyn till miljöaspekter vid inköp av produkter och tjänster samt inkluderar hela livscykeln.
- Integrerar vårt miljöarbete i hela den dagliga verksamheten för samtliga kliniker.
- Ständigt jobbar med förbättringar inom vårt miljöarbete, både vad gäller kunskapsinhämtning, kommunikation och strategier för att minska och förebygga negativ miljöpåverkan.